Se dette nyhedsbrev i en browser
NYT FRA SOPU
OKTOBER 2017
 
 

 
Så er det efterår og vi har travlt på SOPU! 
Læs bl.a. om vores nye status som Videnscenter, 
fokus på trivsels- og tilfredshedsmålinger,
elevdemokrati og Cafémøder. 
Videnscenter for Velfærdsteknologi
SOPU er er blevet udnævnt til værtsskole for Videnscenter for velfærdsteknologi i Østdanmark. Centeret vil have ”Mennesker, Velfærd og Teknologi” som undertitel og SOSU C som partnerskole. 
 
Vi glæder os til at komme i gang med de fire udpegede fokusområder for indsamling og formidling af viden: aktuel teknologi og digitale muligheder, telemedicin, specialområdet SOSU / PAU og tværsektorielt og –fagligt samarbejde. I videnscenteret vil vi arbejde målrettet med pædagogik og digitale muligheder, SOSU kompetencer og implementering.
 
Centeret har allerede tilkendegivelser om kommende samarbejde med en række andre uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra praksis og udviklere og leverandører af velfærdsteknologiske løsninger.  
 
Ministerbesøg og Kulturnat
 
Merete Riisager kommer på besøg fredag d. 13.10 i Skelbækgade og taler med os om bl.a. velfærdsteknologi. Senere samme dag åbner vi dørene i anledning af Kulturnatten og præsenterer "Scener fra virkeligheden" med skillsaktiviteter og meget andet. 
 
Trivsel og tilfredshed
I den kommende periode gennemfører SOPU to undersøgelser: virksomhedstilfredshed (VTU) og elevtrivsel (ETU). Begge undersøgelser har til formål at undersøge den aktuelle oplevelse af SOPU – set fra elevernes perspektiv og set fra vores samarbejdspartneres perspektiv.
 
Vi måler elevtrivslen for at sikre, at der arbejdes langsigtet med en konstant forbedring af elevernes trivsel på SOPU og vi har på SOPU et kontinuerligt fokus på at forbedre vores samarbejde med vores praktikvirksomheder på flere fronter. VTU’en er en mulighed for lave en status, og et udgangspunkt for at skabe fælles dialog om samarbejdet i vores etablerede fora med praktikken.
 
ETU: For at få så mange perspektiver som muligt fra vores elever, har vi i år valgt at inddrage eleverne som er i praktik. Derfor vil alle elever modtage info og et link til undersøgelsen via sms. Når vi har fået resultaterne i december 2018, vil vi udarbejde en opfølgningsplan i dialog med vores elevråd for at kvalificere resultaterne yderligere.  
 
VTU: undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne vil få en mail direkte i deres indboks.
 
Hvis du ikke modtager en mail med spørgeskemaet, må du meget gerne kontakte vores VTU kontakt Pernille Hvid Bergmann på pbe@sopu.dk, som vil sørge for, at du modtager en mail. 
 
OBS! VTU’en henvender sig bredt, og derfor kan det være at alle spørgsmål ikke er relevant for dig. Derfor må du meget gerne krydse af ved ”ikke relevant” hvis det er tilfældet.
 
Tidsplan for afholdelse af ETU og VTU 2017
  • Elevtrivselsundersøgelse: uge 43-46
  • Virksomhedstilfredshedsundersøgelse: uge 43 - 47
 
Elevdemokrati
For at sikre kvalitet og relevans i både uddannelsesforløb og uddannelsesmiljø, er det helt afgørende at elevernes stemmer bliver hørt, taget alvorligt og inddraget mest muligt. Derfor er det vigtigt, at de elever der bliver valgt som elevrepræsentanter til elevråd og til bestyrelse og udvalg, har mulighed for at deltage i de planlagte møder og eventuelle andre aktiviteter både i skoleperioder og praktikperioder.
 
SOPU henstiller til, at der tages udstrakt hensyn til dette i forbindelse med aktiviteter der finder sted imens eleven er i praktik og appellerer til så stor fleksibilitet som muligt. Møder planlægges så vidt muligt i ydertidspunkter så konsekvensen for både skolegang og praktikforløb minimeres mest muligt.
 
Hvis der er spørgsmål i denne forbindelse kan man i første omgang kontakte skolen. Udviklingskonsulent Erik Poulsen: erp@sopu.dk eller kommunikationskonsulent Jakob Vedel Lisbjerg: jli@sopu.dk.   
 
Cafémøder
9. og 10. oktober afholdtes årets sidste cafémøder på SOSU området med i alt ca. 120 deltagere. Temaerne var denne gang EUX og talent, psykiatri og farmakologiopgaven.
 
Det lokale uddannelsesudvalg har besluttet at udvide cafémøder til også at gælde for den pædagogiske assistentuddannelse. De første møder vil blive afholdt i starten af 2018.
 
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet klik her