Se dette nyhedsbrev i en browser
NYT FRA SOPU
JULI 2017
 
 

 
 Sammen med ønsket om en god sommer til alle,
får I her en opdatering på hvad der sker i og omkring SOPU.
Videncenter for Velfærdsteknologi
SOPU har sammen med SOSU C ansøgt om at blive Videnscenter for Velfærdsteknologi. Det er parterne bag erhvervsuddannelserne, der har afsat midler til at skabe videnscentre, herunder to centre på SOSU området.
 
Vores ansøgning har både fokus på den tekniske del af velfærdsteknologi og på de mere læringsmæssige og pædagogiske perspektiver. Visionen er at blive en et center med opdateret viden om hvad der virker i praksis inden for det velfærdsteknologiske felt og hvordan vi sikrer de rigtige, generelle digitale kompetencer hos eleverne.
 
En lang række nye og nuværende samarbejdspartnere og interessenter fra praksis, fra andre uddannelsesinstitutioner og repræsentanter fra relevante producenter har tilkendegivet interesse for at indgå i samarbejdet med os. På en workshop i maj måned mødtes en bred gruppe af disse parter og interessenter med henblik på at kvalificere mål og indhold for videnscenteret.  
 
Vi forventer at få svar i september måned.
 
KL’s udspil ”Godt på vej til uddannelse og job”
KL udsendte for nylig deres udspil, der er en del af serien ”Godt på vej”. Tidligere publikationer har fokuseret på daginstitutioner, folkeskolen og den forberedende uddannelse.  
 
Hovedpointen i udspillet er, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Dette skal gøres ved i folkeskolen at undervise mere og tidligere i det praksisnære og anvendelsesorienterede. På SOPU er netop samarbejdet med folkeskolen i almindelighed og lærerne i folkeskolen i særdeleshed et centralt område med flere igangværende projekter, som f.eks. Hands and Brains der er en del af samarbejdet i Copenhagen Skills.  
 
KL lægger op til større kommunal indflydelse på den geografiske spredning af uddannelserne og kommunalt tilknyttede campusdannelser. I forhold til sidstnævnte stemmer udspillet også på dette område godt overens med SOPUs aktuelle indsatser, her tænkes særligt på Campus Frederikssund.  
 
Det skal være også lettere at skifte mellem uddannelser og EUX skal være et landsdækkende tilbud inden for flere uddannelsesretninger. Hele udspillet findes her
 
Vedr. bederum
Undervisnings- og uddannelsesministeren har udsendt en orienterende meddelelse om, at uddannelsesinstitutioner selv kan tage stilling til for eller imod bederum. På SOPU har vi ikke bederum, da vi anser religion for at tilhøre privatlivet i overensstemmelse med meldingen fra ministeriet.  
 
Løft af erhvervsuddannelserne
SOPU fik for en uge siden en glædelig meddelelse. I 2017 får vi knap 3 millioner til fortsat implementering af EUD reformen. Vi drøfter naturligvis i ledelsen hvordan de midler anvendes mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fire klare mål i reformen. Umiddelbart vil ressourcer i forbindelse med rekrutteringsindsatsen blive prioriteret. Vi arbejder stadig også målrettet med gennemførsel, og kan også se positive resultater på området. F.eks. tegner det til at frafaldet på hovedforløb i 2016 er faldet til 8,9% fra 12,3% i 2015. Vi glæder os over, at det professionelle arbejde med at skabe optimale uddannelsesforløb i praksis og på skolen viser så gode resultater.  
 
Sommerskole 2017
Som vanligt afholdes SOPU Sommerskole i august. Vi ser frem til to spændende dage med høj kvalitet, højt humør og spændende oplægsholdere der vil give os nye perspektiver på vores opgaver og vores hverdag. På årets sommerskole skal vi også arbejde med skolens strategi set i lyset af konkrete og igangværende tiltag og initiativer.  
 
Institutionsfordelte kvoter til GF 2 PAU
Vi har netop fået den glædelige meddelelse, at vi får 146 pladser i 2018 og dermed flere end i år. SOPU er dermed den social- og sundhedsskole der har den største kvote på GF 2 til PAU.  
 
Ny bestyrelsesformand
SOPUs nye bestyrelsesformand er Nanna Højlund, næstformand i LO og tidligere formand for det faglige udvalg, PASS. Vi ser frem til samarbejdet omkring den fortsatte udvikling af SOPU.  
 
SOSU Skills
Der afholdes skolemesterskaber i SOSU-skills i Skelbækgade 1 d. 1. september. De regionale mesterskaber afholdes i Bella Center d. 25. og 26. oktober.  
 
Innovation Camp
SOPU har igen haft en gruppe elever og undervisere med på Innovation Camp på Bornholm i uge 24. På campen viste dygtige elever på SOSU assistentuddannelsen fra både København og Hillerød hvordan deres faglighed bidrager til innovation og udvikling af nye og anderledes løsninger, blandt andet ved inddragelse af velfærdsteknologi. Eleverne arbejder tværfagligt sammen med elever fra bl.a. TEC og NEXT.
 
Cafémøder
Cafemøderne er meget velbesøgte. Ved de seneste møder var vi i alt knap 160 samlet. Invitation til næste cafémøde ses her
 
Nye regler vedr. SOSU assistentuddannelsen
Der er kommet nye regler for afkortning på SOSU-assistentuddannelsen. Ansøgere med trin 1 baggrund bliver fremadrettet udelukkende afkortet med 5 måneder på praktikdelen og 5 uger på skoledelen. Der vil derfor ikke være differentierede uddannelsesstarter i 2. del af praktikken forud for skoleperiode 2 og alle elever på et optag er derfor samlet i den korte skoleperiode midt i første praktik. Det betyder at alle elever med trin 1 baggrund har det samme antal uger i praktikken til at arbejde med kompetencer indenfor farmakologi og medicinhåndtering forud for prøven  
 
PASS workshops om den nye SOSU assistentuddannelse
Det lokale uddannelsesudvalg har været inviteret med til to workshops omkring den nye uddannelse. Fokus har været på fire centrale områder hvor den nye uddannelse tegner en justeret faglig profil: ”Udviklingsorienteret tilgang – kritisk refleksion”, ”Nyt borgersyn – ekspert i eget liv”, ”Sygepleje – sygeplejeproces” og ”Koordination – og ”ledelse””.
 
I forbindelse med den seneste workshop, blev vi opmærksomme på et interessant perspektiv og fokus som kan give anledning til gode refleksioner: ”Gør en arbejdsdag til en uddannelsesdag”  
 
Tak for godt samarbejde og rigtig god sommer til jer alle sammen!
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet klik her